bg img

Formalności i wypłata zasiłku

Jednym z najtrudniejszych aspektów organizacji pogrzebu jest dla rodziny, która stoi w obliczu śmierci Bliskiej Osoby, właśnie ten biurokratyczny i często skomplikowany etap: złożony z wielu formalności do dopełnienia. W tak delikatnym momencie dobrze jest zdać się na osoby, które potrafią sobie doskonale z tym niełatwym wyzwaniem poradzić.

Zakład Pogrzebowy Lapczyk ze Skoczowa ma wieloletnie doświadczenie w dopełnianiu nawet najbardziej skomplikowanych formalności. Wyręczamy Państwa w tych niełatwych obowiązkach – jeśli sobie tego Państwo życzą – i zapewniamy, że czynimy to zawsze nieodpłatnie.

 

Formalności pogrzebowe

 

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić kilka najczęściej poruszanych kwestii związanych z formalnościami pogrzebowymi oraz wypłatą zasiłku pogrzebowego.
Otrzymujemy wiele pytań o to, komu przysługuje zasiłek pogrzebowy. W związku z tym pragniemy wyjaśnić, że taki zasiłek – niezależnie czy z ZUS, KRUS, MSWiA czy WBE – może otrzymać:

  • członek rodziny
  • pracodawca
  • dom pomocy społecznej
  • gmina lub powiat
  • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
  • a także osoba obca względem Zmarłego pod warunkiem, że osoby te lub instytucje pokryły koszty pogrzebu.

Członkami rodziny, którzy są uprawnieni do otrzymania zasiłku pogrzebowego są: małżonek (w tym także wdowa i wdowiec), również ci, którzy pozostają w separacji orzeczonej wyrokiem sądu; rodzice, (w tym także ojczym, macocha) oraz osoba przysposabiająca; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, ale też dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej oraz inne dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Otrzymać zasiłek pogrzebowy może także rodzeństwo, dziadkowie, wnuki i osoby które zostały objęte opieką prawną przez Zmarłego.

Wiele wątpliwości budzi także kwestia, kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy. Wiąże się to m.in. z różnymi informacjami na temat ubezpieczenia oraz jego skutków.

Należy więc wyjaśnić, że zasiłek pogrzebowy należy się po śmierci: osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę – w tym emeryturę pomostową; osoby, która jest ubezpieczona w ZUS (a także w innych instytucjach, jak KRUS, MSWiA, WBE). Można go otrzymać także po śmierci osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jak też osoby zmarłej w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także uprawnionym osobom po zgodnie osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania; osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny oraz osoby, która pobierała rentę socjalną. O przyznanie zasiłku pogrzebowego można ubiegać się także w przypadku śmierci osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach lub która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach. Zasiłek pogrzebowy należy także się po śmierci cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne. Wyraźnie należy podkreślić, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4000 zł członkowi rodziny Zmarłego – i to niezależnie od kosztu pogrzebu. Osoba obca względem Zmarłego, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina lub powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego – może otrzymać zasiłek pogrzebowy do wysokości poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 4000 zł. Jeśli koszt pogrzebu ponosi więcej niż jedna osoba lub podmiot – zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie uwzględniając poniesione koszty.

Dokumenty, które należy złożyć do ZUS (albo innej instytucji, która decyduje o wypłaceniu zasiłku) to:
1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (w przypadku ZUS jest to druk Z-12).
2. Akt zgonu (jak również akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe). Warto pamiętać, że akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może jednak być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.
3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli oryginały znajdują się banku – będą to kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
4. Dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (będą to skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dokumenty powyższe należy złożyć do ZUS (KRUS, MSWiA, WBE) w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, która pokrywała koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje utrata możliwości otrzymania zasiłku ze względu na przedawnienie roszczeń.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których termin 12 miesięcy od dnia śmierci nie mógł być dotrzymany. Do takich sytuacji zalicza się m.in. późniejsze odnalezienie ciała lub późniejsza identyfikacja osoby zmarłej albo też inne poważne przyczyny, które są niezależne od osoby, które organizują pogrzeb. W takim przypadku należy złożyć dokumenty, wymagane do otrzymania zasiłku, w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Niezbędne jest jednak w takiej sytuacji załączenie dokumentów potwierdzających powód opóźnienia. Zalicza się do nich: zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub też inny stosowny dokument urzędowy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Zakład Pogrzebowy Lapczyk w Skoczowie może przejąć odpowiedzialność za kwestie formalne. Proponujemy usługę dopełnienia formalności związanych z wystawieniem i wydaniem aktów stanu cywilnego niezbędnych do udokumentowania pokrewieństwa z osobą zmarłą oraz z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego zarówno z ZUS, KRUS ale także Wojskowego Biura Emerytalnego czy MSWiA. Nasi pracownicy, na Państwa życzenie i z upoważnienia Rodziny Zmarłego zajmą się kwestiami biurokratycznymi i praktycznymi, według obowiązującego prawa i przepisów.

Dajemy też możliwość skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu oraz z wypłaty zasiłku pogrzebowego przez nasz zakład pogrzebowy. Więcej informacji mogą uzyskać Państwo kontaktując się z nami telefonicznie pod numerami 33 853 25 47 oraz 505 93 25 47.